sida

Vänsterpartiet Värmland – valplattform och lista

Värmland. Inte till salu.

(Läs som PDF)

Välkommen till Vänsterpartiet Värmlands valplattform inför valet 2014. Här är vår syn på Sverige och Värmland idag, och var vi kan vara om vi får väljarnas förtroende. För oss är politik att ha idéer, att vilja och våga driva igenom dem, och att göra det tillsammans med de människor som politiken berör.

Följ med oss i vårt arbete för att skapa ett mer rättvist, jämställt och ekologiskt samhälle där vi har en välfärd att lita på och människor inte är till salu.

 

Våra idéer är inte till salu

Vänsterpartiet står för ett samhälle där människor är viktigare än pengar. Där det är våra gemensamma behov som bestämmer – inte vinstintresset.

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också. Vänsterpartiets medlemmar är aktiva i facket, i flyktingrörelser och i kampen för bättre förskolor. Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun där vi får inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går till välfärden istället för till riskkapitalbolag.

 

En välfärd att lita på – är inte till salu

Vänsterpartiet står för en välfärd att lita på. Den är offentligt finansierad och varje skattekrona går dit den från början var avsedd. Vi har varit vana vid att betala skatt, och kunnat lita på att pengarna använts klokt. Så ser inte välfärden ut idag. Människor undrar om man kan lita på apoteken, om förlossningsvården fungerar, och oroas över hur det ska gå ifall vi blir sjuka eller arbetslösa.

Denna urholkning av välfärden är ingen slump. Den bygger på nyliberala drömmar om den fria kapitalismen som den bästa av världar. Utifrån detta har Alliansen fört en mycket medveten politik där de gemensamma trygghetssystemen urholkats. Med marknadskrafternas växande makt och inflytande har det lilla utrymme som tidigare fanns för omtanke och solidaritet minimerats, till förmån för egenintresse och girighet.

Jobbskatteavdrag och skattesänkningar riktade särskilt till de rika har minskat den gemensamma sektorns resurser och omfördelat från fattig till rik. Sverige är ett av de länder i världen där klyftorna ökar mest.

Skattesänkningar har blivit vardag och de som har råd börjar se sig om efter egna lösningar: privata skolor, gräddfiler i vården, egna sjukförsäkringar.

Regeringens välfärdsexperiment och ”jobbpolitik” påverkar också oss i Värmland. Där lönsamheten för privata aktörer bestämmer, är det inte intressant att öppna apotek eller vårdcentraler i glesbygden.

Sedan Alliansregeringen tillträdde, har riskkapitalister och privata intressen inom välfärden tagit hem minst 30 miljarder i vinst. Och när vinstintresset styr hamnar fokus på fel saker inom vård, skola och omsorg. Vi ser det i skolan. Hur friskoleföretag sorterar bort ”fel” sorts elever som kostar resurser. Samtidigt går mångmiljonbelopp åt i marknadsföringsinsatser för att locka till sig elever och därmed skolpengar. Allt för att skapa lönsamhet.

Det märks i äldreomsorgen, där de äldre får en omöjlig mängd företag att välja emellan, men där skillnaden dem emellan till största delen handlar om de anställdas villkor, där omöjliga scheman gör det svårt att leva ett socialt liv. Våra äldre får fortfarande inte bestämma när de vill duscha eller gå och lägga sig på kvällen.

Ett jämlikt samhälle är ett gott samhälle. Därför verkar Vänsterpartiet för att utjämna klyftor i samhället och skillnader i levnadsvillkor. Vår väg går via ett solidariskt skattesystem och en gemensam välfärd som kommer alla till del.

För oss är det enkelt: Våra gemensamma pengar ska gå till våra gemensamma behov. Därför fortsätter vi arbeta för ett förbud mot vinst i välfärdssektorn.

Vänsterpartiet ställer inte upp på en välfärd där vinst är viktigare än människor.

Vi arbetar för att återta privatiserad verksamhet i gemensam drift och för att förbättra det gemensamt drivna. Vi fortsätter att arbeta för att resurser och makt omfördelas till de som behöver det – inte dem som redan har.

 

Ett arbetsliv för människor – inte maskiner

Den borgerliga politiken har lett till nedskärningar, försvagat facket, försämrat skyddet vid sjukskrivning och arbetslöshet samt skapat mer otrygga anställningsformer. Den försämrade a-kassan och sjukförsäkringen skapar inte jobb utan tvingar över allt fler till kommunalt försörjningsstöd.

I Värmland behöver vi fler jobb både i den offentliga sektorn, i den privata sektorn och inom den sociala ekonomin. Offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur och bostadsbyggande ger fler jobb.

Vi måste bekämpa ungdomsarbetslösheten, då unga drabbats allra hårdast av den ekonomiska krisen. Unga måste beredas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden för att utveckla sin kompetens. Vänsterpartiet vill ha en gymnasiegaranti som innebär att alla ska ha rätt till gymnasieutbildning innan de fyller 25 år och ett generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden. Många jobb för ungdomar kan skapas genom lärlingsanställningar i bristyrken, traineeprogram i offentlig sektor och utbildningsvikariat i omsorgen.

Vänsterpartiet säger nej till sänkta ingångslöner för ungdomar.

Värmland har stor nytta av att vara en gränsregion. I dagens lågkonjunktur skulle många av våra invånare vara arbetslösa om de inte hade jobb i Norge. De nackdelar som finns med att jobba i ett land och bo i ett annat måste minimeras. Det gäller exempelvis skatter och socialförsäkringssystem.

I landsting och kommuner jobbar Vänsterpartiet för att vara de bästa arbetsgivarna. Personalen ska ha mer inflytande på sina arbetsplatser. Vi jobbar för rätten till heltid och att få bort de delade turerna inom bland annat äldreomsorgen. Likaså måste löneskillnaderna mellan könen bort, och fler människor i välfärdssektorn behövs.

För att höja statusen för alla dem som är verksamma inom sektorerna vård, skola och omsorg vill vi kraftigt förstärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling. Genom detta skapar vi förutsättningar för arbetsplatser där de anställda trivs, där sjukskrivningarna minskar, och där undersköterskor och lärare orkar jobba fram till pensionen.

Där kommunen köper tjänster från andra, bevakar vi att upphandlingarna går till företag med kollektivavtalsenliga villkor.

 

Ett jämställt Värmland

Värmland är inte jämställt. Liksom i övriga Sverige styrs våra liv och våra förutsättningar av traditioner och normer. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som vill ändra på detta. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utvecklas som individer och inte utifrån kön. Feminismen är bra för alla. I ett jämställt Värmland kan fler vara delaktiga i samhällslivet utifrån sina egna villkor och förutsättningar.

Värmland har stora utmaningar. Här är fler kvinnor än män sjukskrivna. Kvinnorna tar ut tre fjärdedelar av föräldrapengen. Kvinnorna tjänar mindre och är i högre grad tvingade att ta deltidsarbeten.

I skolan klarar sig pojkarna ofta sämre än flickorna, medan flickorna mår sämre än pojkarna. Det är förstås en fråga om resurser och personaltäthet, men framför allt om kunskaper och attityder. Vi vill att pojkar och flickor, killar och tjejer ska mötas och utmanas av lärare och pedagoger med goda genuskunskaper.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och en rejäl satsning på världens bästa välfärd gynnar alla, men stärker särskilt kvinnorna i Sverige och i Värmland. Genom att satsa på den offentliga välfärden stärker vi denna kvinnodominerade yrkessektor.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Ett led i det arbetet är att vi vill permanenta stödet till kvinnojourerna och brottsofferjourernas arbete mot våld i nära relationer. En rättvisare sjukförsäkring och individualiserad föräldraförsäkring är ytterligare bidrag till att minska könsskillnaderna. Ett jämställt Värmland är möjligt.

 

Landsbygden inte till salu

Vänsterpartiet vill att hela Värmland ska leva. Klyftorna mellan stad och land växer då marknadslösningar tar över. Problemet är att den offentliga servicen under lång tid stegvis har monterats ned, för att under de senaste åren försvinna allt snabbare. Kravet på lönsamhet är viktigare än människors rätt att få ta del av samhällsservice, oavsett val av bostadsort. På många håll i länet måste man resa miltals för att få hjälp med viktiga frågor.

Medborgare och företag ska ha rätt att enkelt få del av den offentliga servicen, oavsett var man bor. Det är extra viktigt att det skapas förutsättningar för att unga ska kunna bo och arbeta på landsbygden. Landsbygden ska ses som en tillgång med stor potential för företagande och utveckling, där är exempelvis utbyggnaden av bredband en viktig förutsättning. Vänsterpartiet vill att det runt om i Värmland skapas lokala servicekontor i varje kommun dit man ska kunna gå för att nå statlig, kommunal och privat service. Vi vill medverka till att stötta utvecklingen av fler bankkontor, och särskilt lokala sparbanker.

Universitetet i Karlstad har en viktig roll som motor i förändringen.

Satsningar på små och medelstora företag och förenklingar av regelsystem är nödvändiga. Ett exempel är att få bort första veckans sjuklöneansvar för företag med upp till tio anställda, en fråga som Vänsterpartiet drivit i snart 15 år. En annan förutsättning är att företagen har tillgång till kompetent arbetskraft vilken kräver bättre utbildning och matchning.

Besöksnäringen med kultur-, natur- och fritidsturism har blivit en alltmer betydande faktor mätt i arbetstillfällen och ekonomi. Här finns både storskaliga anläggningar/arrangemang och lokala initiativ som också kan stärka gemenskap och samhörighet på orten, som positiv sidoeffekt.

Basnäringarna; skogen, stålet och vattnet är viktiga för Värmland. Näringslivet måste liksom samhället i övrigt aktivt delta i miljö- och klimatomställningen. Forskning och ny teknik ska stimuleras. Infrastruktursatsningar är viktiga för både näringsliv och persontransporter. Gods ska så långt det är möjligt fraktas på järnväg. Detta kräver dubbelspår, omlastningsplatser och elektrifiering av järnvägen som är de viktigaste åtgärderna.

De stora vägarna behöver hålla högre standard för att vara säkra och snabba transportleder. Vi har varit pådrivande för utbyggnaden av bredband, vilket är livsviktigt inte minst på landsbygden. Vänersjöfarten är viktig för den värmländska industrin och måste finnas med i planeringen av infrastrukturen.

 

Sjukvården är inte till salu!

Vänsterpartiet ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd.

Vänsterpartiet motsätter sig bestämt en sjukvård där vinsten är viktigare än människors behov. Vinstintresse i vården leder i förlängningen till att människors behov i allt mindre utsträckning styr hur resurserna används. I stället blir det mer och mer av vård som bedöms som kortsiktigt lönsam. Resursstarka och förhållandevis friska personer ges företräde samtidigt som de med stora behov kommer att få stå tillbaka. I Vänsterpartiets Värmland är sjukvården inte till salu.

 

Ett rörligt Värmland

I ett län med långa avstånd är det viktigt med ändamålsenlig kollektivtrafik.  Vänsterpartiet har varit med och tagit fram Trafikförsörjningsprogrammet som är det långsiktiga strategiska dokumentet för kollektivtrafik i Värmlands län. Målet är att dubbla kollektivtrafik fram till år 2020.

Restid, bekvämlighet och möjlighet att arbeta under resan gör resan attraktiv. Det är viktigt att den som inte har tillgång till bil, ges möjlighet till ökad rörlighet. Vi vill utveckla möjligheterna att arbetspendla över länsgränserna och mot Norge. Vi ska också verka för snabbtåg till och från Värmland i tillväxtkorridoren Oslo-Stockholm.

Kollektivtrafiken är för många ungdomar det enda sättet att transportera sig. Det är också bra att tidigt skaffa sig en god vana att åka kollektivt. Vårt mål är att införa avgiftsfri kollektivtrafik, i första hand för ungdomar upp till 25 år och i hela länet.

Vi vill också få till stånd en ökad flexibilitet i användningen av resurserna. Genom samordning går det att få ut mer transporter för samma pengar.

Kvinnor och män resor olika – generellt sett reser kvinnor mer kollektivt. Vi vill att det utreds hur transportbehoven ser ut och hur kollektivtrafiken kan svara upp mot de olika behoven.

Vid kortare resor är cykeln ett viktigt komplement, varför det är viktigt att bygga ut cykelvägar både inom och mellan kommunerna i Värmland.

 

Ett hållbart Värmland

Gränserna för vad jorden tål har överskridits på flera områden. Utvecklingen måste vändas. Tre viktiga områden där vi i Värmland kan bidra särskilt är energi, biologisk mångfald samt livsmedelsförsörjningen.

En central del för att stoppa klimatförändringen är produktionen och konsumtionen av energi. Vår politik främjar ökad användning av bioenergi. Det ersätter fossila bränslen, och gynnar landsbygden i allmänhet och skogsbygderna i synnerhet.

Vänsterpartiet arbetar på riksnivå för långsiktiga villkor kring alternativa drivmedel, och på regional nivå för att kommunala fordonsparker och länstrafik ska drivas med förnyelsebara bränslen.

Men energianvändningen måste också minska. Alla nya hus som byggs ska vara klimatsmarta. Vänsterpartiet vill också ge stöd till omställning av småhus och miljonprogramsområden, och återuppta stödet för energiinvestering där energiintensiva företag på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan minska energianvändningen.

Eftersom Värmland är ett skogslän har vi ett extra stort ansvar att gå i spetsen för ett vettigt och miljöanpassat skogsbruk, som skyddar den biologiska mångfalden. Vi vill skydda större arealer av den urskog som finns kvar och värna nyckelbiotoper. Rovdjuren har en speciellt viktigt roll för våra ekosystem. Vargstammen ska vara på en nivå som är långsiktigt hållbar och den genetiska variationen måste stärkas.  Vi måste samtidigt ta människors oro och problem på allvar. Vänsterpartiet vill öka resurserna till förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamboskap och ha en snabbare beslutsgång kring skyddsjakt.

Vänsterpartiet vill att Värmland ska vara en del av det hållbara matlandet där en större andel av våra livsmedel än idag produceras lokalt och miljövänligt. Ekologiskt lantbruk bidrar till högre biologisk mångfald, minskar kemikalieanvändningen och ökar jordbrukets förmåga att hantera förändringar på grund av klimatet.

I all offentlig upphandling ska större vikt ges till krav om hållbarhet, etik och sociala villkor.

 

En generös flyktingpolitik

Vänsterpartiet tar ansvar för en generös och human flyktingpolitik. För oss är den internationella solidariteten ovillkorad. Vi ska inte bara ta emot människor, vi vill också ge dem de bästa förutsättningarna.

Staten behöver ta ett större ansvar genom att korta handläggningstiden och höja dagersättningen till flyktingar. Kommunerna behöver få ökat stöd i form av personal på flyktingboendena så det blir en trygg stämning för människorna på boendet och orten. Ett problem i sig är möjligheten för privata ägare att teckna avtal med Migrationsverket för att tjäna pengar, inte av solidaritet med människor.

Flyktingbarnen är alltid särskilt utsatta och har alldeles egna behov. De måste snabbt få tillgång till pedagogiska verksamheter, och där krävs mer kunskap och resurser för att kunna ta emot familjer från olika delar av världen.

Gamla och nya svenskar har samma behov i livet: jobb, bostäder, skola och möjligheter till en utvecklande, meningsfull fritid. Den generella välfärden är det viktigaste för en fungerande integration.

Vi vägrar spela med i något försök att sätta grupp mot grupp. De som försämrar vår välfärd och arbetsmarknad heter Fredrik och Jimmie – inte Fahrooz eller Jaime. Fredrik Reinfeldt och Jimmie Åkesson företräder en politik som sätter pengar före människor.

 

Rätt till en bra framtid

I Vänsterpartiets Värmland får alla barn och ungdomar möjligheter att bli de individer de vill bli, oavsett vart i länet, eller av vem, de är födda. Barnfattigdom och ungdomsarbetslöshet gör att de som ska vara vår framtid inte ges samma möjligheter som deras föräldrar en gång hade.

Barn ska alltid behandlas med respekt och ytterst är barns rättigheter en demokratifråga. Att utrota barnfattigdomen och att införliva barnkonventionen som en del av svensk lagstiftning handlar om politisk vilja och den viljan har Vänsterpartiet.

Ungdomarna i Värmland måste få en framtid att tro på. De har rätt till arbete, utbildning, meningsfull och utvecklande fritid och bostäder. En fjärdedel av Värmlands ungdomar är arbetslösa och en stor del av en generation riskerar att hamna utanför. Vägen går via mer satsningar på utbildning, tryggare jobb, ökat byggande av billiga hyresrätter och att anställa fler där behoven finns. Ungdomar har redan de lägsta lönerna, de otryggaste villkoren och bor ofrivilligt hemma. Vi förkastar de borgerliga recepten mot ungdomsarbetslöshet, som innebär ytterligare ökad otrygghet och sänkta löner.

 

Ett utbildat Värmland

Utbildning stärker människor och bidrar till ett mer jämställt samhälle. Men utbildningen måste vara tillgänglig för alla. Det är extra viktigt i Värmland, ett län där utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet och i en tid där industrins arbetskraftsbehov pekar mot färre jobb men med krav på högre utbildning.

I Jan Björklunds skola har fokus hamnat på betyg, kontroller och utsortering. Genom en alltför omfattande kontrollapparat tvingas de allt färre lärarna att ägna allt mer tid åt annat än undervisning.

Regeringen har också beslutat att flera yrkesprogram på gymnasiet inte ska ge behörighet att söka vidare till högskolan och samtidigt har de skurit ned på Komvux. Du kan aldrig ångra dina utbildningsval – någon andra chans ges inte i Björklunds skola.

Vänsterpartiet vill återupprätta arbetsmarknadsutbildningen – både som utvecklingsmöjlighet för individen och som omställningsmedel på arbetsmarknaden. Genom satsningar på mindre grupp- och klasstorlekar i såväl skola som förskola, förbättrar vi arbetsmiljön för både elever och personal.

Högskolan ska inte privatiseras. Vänsterpartiet verkar för en avgiftsfri högskola och för höjda studiemedel.   

 

Ett skapande Värmland

Kulturen ger oss möjligheter att tolka och förstå vår samtid. Den ger oss tillgång till en uppsjö av uttrycksformer som berikar våra liv. Genom kulturen binds människor samman och möts över olika gränser. Vänsterpartiet Värmland vill ge kulturen en reell chans att leva i hela Värmland. Genom en rejäl utbyggnad av digitala och avgiftsfria bibliotek, avgiftsfri kulturskola, bra villkor till kulturarbetare och fria inträden på våra museer vill vi att hela Värmlands kultursektor ska vara tillgänglig för alla.

Att engagera sig i kulturskapande leder till ökad självkänsla som i sin tur kan leda till bättre måluppfyllelse i skolan, lättare att ta sig in på arbetsmarknaden, och mindre behov av försörjningsstöd. Att satsa på kultur är också en satsning på friskvård.

Vi vill satsa på mötesplatser som ger utrymme för skapande, ex förenings- eller kulturhus för alla åldrar. Kulturen är inte till salu.

 


 

 Vänsterpartiets lista till val till riksdagen 

 1. Håkan Svenneling, Landsbygdsutvecklare, 28, Karlstad
 2. Anne-Marie Wallouch, Förskollärare/kommunalråd, 47, Kristinehamn
 3. Madeleine Nyvall, Utredare, 28, Karlstad
 4. Line Holth, Doktorand/forskare, 48, Torsby
 5. Susanna Göransdotter, Kommunsekreterare, 27, Karlstad
 6. Mattias Forsberg, Gymnasielärare, 27, Arvika
 7. Anna Hammar, Väktare, 31, Hagfors
 8. Carin Bengtsson, Miljöskyddsinspektör, 47, Arvika
 9. Parvane Assadbegli, Förskollärare, 54, Karlstad
 10. Mattias Håkansson, Ombudsman, 43, Grums
 11. Christina Wallin Ohlsson, Distriktssköterska, 59, Arvika
 12. Anders Nilsson, Behandlingsassistent, 53, Filipstad
 13. Ulla-Britt Mortensen, Projektsamordnare, 65, Kil
 14. Peter Högberg, Tjänsteman, 58, Storfors
 15. Ragnhild Sjöblom, Pensionär, 69, Forshaga
 16. Bengt Nordstrand, Fd gymnasielärare, 71, Karlstad
 17. Kristoffer Ejnermark, Lärare, 31, Hagfors
 18. Katrin Rundström, Folkbildare, 34, Karlstad
 19. Elisabeth Qvarnström, Studerande, 26, Karlstad
 20. Björn Johansson, F d ombudsman, 64
 21. Bodil Murås, Barnsjuksköterska, 26, Karlstad
 22. Karl Sandström, Lärare, 27, Karlstad
 23. Stefanie Olsson, Studerande, 27, Karlstad
Kopiera länk