Nyheter

Vänsterpartiet motionerar om förkortad arbetstid

Vänsterpartiet har lagt en motion om sex timmars arbetsdag i landstinget. Arbetstidförkortning kan förbättra både arbetsmiljön, sänka sjukfrånvaron och dessutom öka arbetsgivarens attraktivitet. Tre faktorer som är viktiga för personalpolitiken i landstinget. 

– Vänsterpartiet tycker det är dags för nya grepp för att öka trivseln, förbättra arbetsmiljön och för att kunna rekrytera ny personal. Vi tror att arbetstidförkortning är en viktig framtidsfråga för många arbetsgivare. Vi har länge försökt lösa återkommande problem med gamla lösningar. Vi hoppas att politikerna i fullmäktige har modet att prova något nytt. kommenterar Anders Nilsson, landstingsråd.

Vänsterpartiet hoppas att Landstinget i Värmland ska våga sig på att försöka korta arbetstiden. Förslaget är att göra det inom två olika verksamheter och att jämföra resultaten med jämförbara enheter som inte har arbetstidsförkortning.

– Många har svårt att kombinera jobb och familjeliv. En arbetstidsförkortning ger mer tid att leva ger mer ork på arbetet och färre blir sjuka. I försöksverksamheter med arbetstidförkortning ser vi att produktionen till och med kan öka. Det är en riktig win-win-situation. säger Madeleine Nyvall, ersättare i landstingsstyrelsen.

Vänsterpartiet hoppas på fler modiga politiker och bifall för en försöksverksamhet.

– Försök har gjorts i både privat och offentlig regi med goda resultat, t.ex. Ortopeden på Mölndals sjukhus. Varför inte pröva här i Värmland också? säger Anders Nilsson.

 

Här kan du läsa om det i media: https://www.vf.se/nyheter/motion-om-minskad-arbetsdag/

[su_box title=”Motion om arbetstidsförkortning” box_color=”#DA291C” title_color=”#000000″] 40 timmars arbetstid som norm infördes efter beslut i riksdagen i Sverige under tidigt 1970-tal. Sedan dess har samhället i stort blivit både mer produktivt, rikare men också alltmer stressigt. Inom vissa sektorer i samhället har konsekvenserna av stressig arbetsmiljö gjort att sjukfrånvaron stiger och ohälsan ökar. Arbetstagare som går ner i tjänstgöringsgrad på egen bekostnad eller som helt lämnar jobbet är andra konsekvenser.

Det är dags att ta nästa steg inom arbetslivet, förkortning av arbetsdagen till sex timmar med bibehållen lön. Flera kommuner har genomfört eller genomför försök med en förkortad arbetstid. Effekterna man sett av detta är en stigande arbetstillfredsställelse och en sjunkande sjukfrånvaro. Ohälsan pressas tillbaka för varje månad som försöken pågått.

Företag som infört sex timmars arbetsdag som huvudregel har lättare för att rekrytera medarbetare och utvinner samma effektivitet av sina anställda. Toyota i Göteborg har t.ex. haft sex timmars arbetsdag sedan flera år tillbaka. Andra exempel är ett äldreboende Svartedalen i Göteborg där ett försök med sex timmars arbetsdag avslutats nyligen och på ortopeden på Mölndals Sjukhus där ett försök med kvoterad arbetstid som inneburit 6 timmars arbetsdag genomförs.

I Stressforskningsinstitutets stressforskningsrapport nr 322 framkommer att skiftarbete/ojämna arbetstider så som är vanligt inom vården ökar risken för ohälsa hos personalen – och att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön skulle innebära ”starka positiva sociala effekter och leder till mer sömn och mindre upplevelse av stress och trötthet.” Svartedalens äldreboende i Göteborg gjorde under 2015-2017 ett försök med sex timmars arbetsdag. Det visade att sjukfrånvaron blev något lägre än tidigare, detta samtidigt som sjukfrånvaron i kommunen i stort och på det jämförelseboendet som var steg sjukfrånvaron. På Ortopeden på Mölndals sjukhus har man sedan 2015 arbetat med kvoterad arbetstid som innebär 6 timmars arbetsdag. Det var ett initiativ från personalen och hade som målsättning att öka produktionen. Detta har också skett, under 2016 har en produktionsökning på ca 20 % uppnåtts. Samtidigt har andra positiva bieffekter uppstått, så som lägre sjukfrånvaro. Anders Hyltander, områdeschef sa i juni 2016 ”Nu knackar folk på dörren och vill komma och jobba här. Våra rekryteringsproblem är avsevärt mindre nuförtiden” (SVT Väst 2 juni 2016)

Den 12 juni, presenterades nyheten att Vänsterpartiet och regeringen satsar 2 miljarder kronor för att förbättra arbetsvillkoren i vården. Något som innebär ca 55 miljoner för Värmlands räkning. Landstinget i Värmland arbetar också med ett hållbart arbetsliv och strävar efter lägre sjukfrånvaro och nöjdare personal. Arbetstidsförkortning som har gjorts på prov har visat på detta. I arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare kan också arbetstidsförkortning vara ett viktigt steg. Landstinget i Värmland bör därför införa en förkortad arbetstid för att se vilka effekter det ger på produktion, hälsa och trivsel. Lämpligt är att påbörja på några utvalda arbetsplatser. Arbetstidsförkortningen bör anpassas efter den verksamhet det införs i, vissa arbetsplatser kan 6 timmars arbetsdag vara det bästa, medan det i andra kan behövas en förkortad veckoarbetstid.

Vänsterpartiet yrkar på

Att försöksverksamhet med förkortad arbetstid införs under minst två år inom minst två av landstingets verksamheter

Att det under försöksperioden kontinuerligt sker jämförelser med likvärdiga arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär

Vänsterpartiet Anders Nilsson (V) Madeleine Nyvall (V) [/su_box]

Dela den här sidan:

Kopiera länk